Japan In-House Lawyers Association.

Japanese

Japan In-House Lawyers Association

Home > Greetings from the President, and Introduction of Board Members

Greetings from the President, and Introduction of Board Members

Greetings from the President

[preparing new President message]

Board Members, etc.

Board Members

In office from April 2018 to April 2020

President Miki Sakakibara
Deputy President Shoko Kataoka
Mari Hiraizumi
Masako Takahata
Yasuhiro Umeda
Tadashi Okamoto
Board Members
Masahiro Homma
Mariko Mimura
Ichiro Ashihara
Takuo Murase
Natsumi Yoshino
Kohji Kawai
Akiko Kawaguchi
Yoshinori Yamane
Takeshi Nakano
Shigemi Morita
Eri Maeda
Yuichiro Watanabe
Takaaki Someya
Yuko Minami
Yuko Arakawa
Takashi Kunimatsu
Sayaka Eguro
Auditor
Toshiya Yukimura
Administrative organization

In office from April 2018 to April 2020

Secretary General Yasuhiro Umeda
Deputy Secretary General
Atsushi Ito
Takeshi Nakano
Shigemi Morita
Yuichiro Watanabe
Takashi Kunimatsu
Sayaka Eguro
pageup